Privacybeleid


PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Martha Daams

Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. De privacy van bezoekers wordt door mij gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeer ik u over privacygevoelige aspecten van dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Martha Daams. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door mij gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ikgebruik en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan mijn privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens

Ik beschik over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Ik maak daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt.

Wanneer u contact met mijwilt opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraag ik u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn klantensysteem.

Doeleinden verwerking

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van mijn dienstverlening aan u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die ik van u verwerk, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
– voor het verrichten van de aangeboden diensten;
– om met u in contact te kunnen komen;
– toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;
– het analyseren en verbeteren van de dienstverlening;
– het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van mijn bedrijf;
– levering en facturatie van mijn producten, conform uw verzoek.

Beveiliging en bewaartermijnen

Martha Daams neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door mij bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van mijn relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via de email of telefonisch. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop ik met privacy omga, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden

In het geval ik gebruik maak van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zal ik met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Ik, Martha Daams,verstrek in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Wanneer via de website van marthadaams.nlwordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website marthadaams.nl. Bij uitzondering moet ik soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als ik daartoe een gerechtelijk bevel ontvang of wanneer ik aan dwingende wet- of regelgeving moet voldoen. Ik zal zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media

Op de website marthadaams.nl zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een social netwerk. Voor de cookies, die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Mijn website-adres is: https://www.marthadaams.nl.


Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.